Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://www.lobo-building.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek Informacyjny 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej RODO, podajemy poniższe informacje:

 • Informacja o administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe “Lobo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań), zwanej dalej: „Lobo”. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

 • Sposób skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za dane osobowe

Z osobą odpowiedzialną za dane osobowe można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@lobo-building.pl lub pocztą tradycyjną skierowaną na adres: P.U.H. Lobo Sp. z o. o., ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań.

 • Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe pozyskiwane są i przetwarzane w związku z przygotowywaniem ofert i zawieraniem umów najmu oraz dzierżawy powierzchni biurowych i halowych (magazynowych), a także w związku z realizacją zapisów zawartych umów.

Dane te będą przetwarzane w celach sprzedaży usług oraz w celach marketingowych.

 • Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. Niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
 2. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora.
 4. Kategorie pozyskiwanych danych osobowych

W celu realizacji zapisów związanych z działalnością Lobo pozyskujemy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:
            W stosunku do kontrahentów:

 1. Dane kontaktowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres i siedziba spółki, numer telefonu, adres email,
 2. Informacje identyfikacyjne: numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON, numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 3. Informacje finansowe: numer rachunku bankowego i szczegółowe informacje dotyczące płatności,
 4. Inne informacje wskazane przez Państwa w ramach realizacji umowy.

W stosunku do pracowników:

 1. Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email,
 2. Informacje identyfikacyjne: numer PESEL, numery identyfikacyjne stosowane przez władze (np. numer ubezpieczenia społecznego), data urodzenia,
 3. Informacje finansowe: numer rachunku bankowego i szczegółowe informacje dotyczące płatności oraz inne informacje dotyczące wynagrodzenia,
 4. Informacje związane ze zdrowiem pracownika (np. raporty dotyczące medycyny pracy oraz informacje o stanie zdrowia i zwolnieniach lekarskich),
 5. Inne informacje wskazane przez pracownika w ramach zawartego stosunku pracy.
 6. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Państwa dane mogą ć przekazywane następującym podmiotom:

 1. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 2. Podmiotom świadczącym usługi w zakresie wsparcia technicznego oraz utrzymania systemu IT,
 3. Podmiotom świadczącym usługi doradztwa podatkowego,
 4. Zewnętrznym doradcom prawnym.
 5. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich, o ile nie będzie to wymagane przy realizacji zapisów umownych spółki Lobo oraz związanych z działalnością spółki Lobo.

 • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane.

 1. Dane dotyczące wykonywania umowy – 10 lat.
 2. Działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Okres przetwarzania określany jest przepisami prawa, które obligują Lobo do przetwarzania danych przez określony czas.

 • Informacje o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych

Informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa.
 2. Sprostowania danych.
 3. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 4. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. Przeniesienia danych osobowych.
 7. Tego, nie podlegać decyzji, która opiera się na w pełni zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 8. Informacje o prawie do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych.

 • Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Lobo, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonywania innych czynności związanych z działalnością Lobo.

 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Lobo korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Decyzje mogą ć podejmowane w sposób zautomatyzowany na zasadzie profilowania. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności o dane dotyczące świadczonych wcześniej usług. Profilowanie może mieć wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo mogą otrzymywać – oferta będzie dopasowywana do Państwa potrzeb